Beleidsseminar offshore wind in Tokio

Rob Stroeks en Steven Blom (IA Stagiaire), NOST Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)

Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

Tijdens de economische missie in de week van het Staatsbezoek eind oktober is een beleidsseminar georganiseerd op gebied van energie/offshore wind. Het seminar bouwde voort op een eerder beleidsseminar, georganiseerd tijdens de kennismissie renewable ocean energy van juni 2013.

Details

Op woensdag 29 oktober 2014 organiseerde IA-Tokio in samenwerking met RVO en consortium PIB Wind Japan en Korea een beleidsseminar met betrekking tot renewables en offshore wind. Doel van dit seminar, dat plaatsvond in Hotel Okura te Tokio, was informatie te delen over relevante beleidsontwikkelingen in Japan en Nederland. Het seminar bestond uit verschillende presentaties gevolgd door vragenrondes en groepsdiscussies. Het seminar was onderdeel van de missie naar Japan op gebied van energie met focus op offshore wind (1), onderdeel van de economische missie ten tijde van het Staatsbezoek aan Japan eind oktober. Het evenement bouwde voort op een eerder beleidsseminar, georganiseerd tijdens de kennismissie renewable ocean energy van juni 2013 (2).

Aanwezig waren acht Japanse beleidsmedewerkers van de Japanse Ministeries van Economie (METI), Infrastructuur (MLIT), Milieu (MoE) en het Cabinet Secretariat. Dat laatste ministerie ressorteert rechtstreeks onder de premier en is ondermeer belast met thema’s die meerdere ministeries treffen. Vanuit de Nederlandse zijde waren aanwezig een 38-koppige Nederlandse delegatie op gebied van offshore wind, het Ministerie Economische Zaken en de innovatieattaché van de ambassade. De onderwerpen richtten zich op o.a. fossiel versus duurzaam energiegebruik; korte en lange termijn doelstellingen; landelijk en regionaal energiebeleid; publiek-private partnerschap etc.

Na de opening door de ambassade werd de eerste presentatie verzorgd door Jasper Wesseling, directeur Innovatie en Kennis, Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hij introduceerde het actuele Nederlands economisch- en topsectorenbeleid, en zoemde in op topsector energie, het Nederlands energiebeleid en haar doelstellingen omtrent duurzame energieopwekking, in het specifiek windenergie.

Vervolgens presenteerde de heer Atsushi Kodaka, Deputy Director, Renewable Policy Division, The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) het Japanse duurzame energiebeleid inclusief offshore wind (3). Overheidsstimulatie middels verhoogde Feed In Tarieven en belangrijke technologische kansen en uitdagingen voor versnelde implementatie van offshore windenergie op grote schaal in Japan waren onderwerpen tijdens de presentatie.

Hierna was het woord aan Robert Kleiburg, COO Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en delegatie leider energie/offshore wind. In zijn presentatie schetst hij een helder beeld van de huidige situatie en doelstellingen omtrent duurzame energie in Nederland en Europa. Hij benadrukt dat om de voorgenomen ambities waar te kunnen maken, het van groot belang is om duidelijke en haalbare doelstellingen te formuleren gebaseerd op zowel energie-beleidsanalyses als technische haalbaarheidsstudies voor grootschalige uitrol van duurzame energieopwekking.

De heer Mr. Sakae Yoshida, Cabinet Counselor van het Secretariat of the Headquarters for Ocean Policy, Cabinet Secretariat, lichtte een aantal relevante onderdelen toe van de Basic Ocean Policy die in april 2013 is geformuleerd (4). Bij het hoofdstuk “Promotion of development and use of marine resources” wordt het belang aangegeven van de ontwikkeling van technologie en applicaties met behulp van demonstratietesten.  Yoshida benadrukte de noodzaak voor nieuwe regelgeving met het oog op internationaal geldende technologische standaarden, substantiële aandacht voor assessment van het marine milieu en een efficiënt feed-in-tarrif. Er wordt momenteel getest met drijvende windturbines (Goto en Fukushima) en windturbines op een vaste fundering (Choshi, Kitakyushu), en er lopen studies naar stabiele verankeringmethodes van drijvende windparken.

De heer Mr. Toshiyuki Onuma, Director, Ocean Policy Division, Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism(MLIT) gaf vervolgens een presentatie (5) over het proces en de stappen naar commercialisering van drijvende offshore wind turbines met daaropvolgend de plaatsing in de havengebieden als voorkeurslocaties. De daaropvolgende vragen en discussie richtte zich op deze bijzondere rol die havens vervullen als bestemmingslocaties voor offshore wind in Japan.

De volgende presentatie werd verzorgd door Gerrit van Werven, directeur Energy Valley Groningen. Zijn presentatie bevat een uitlijning van het concept Energy Valley en de ontwikkeling en promotie van Noord-Nederland als strategische regio voor energie en innovatie in Europa. De presentatie schetst een goed voorbeeld van een regionale strategie en beleid en kan daardoor dienen als blauwdruk en vervolgens in voorkeursregio’s in Japan worden gebruikt.

Als afsluiting werd een presentatie verzorgd door de heer Sho Nakamura van de Environmental Impact Assessment Division, Environmental Policy Bureau, van het Japanse ministerie van Milieu (6). In de presentatie werd het ecologisch perspectief van windturbine installaties benadrukt. Hierbij werd inzicht gegeven in o.a. actuele milieu impact studies in Japan.

Conclusies

In de afsluitende discussie is vastgesteld dat het seminar effectief was, en dat verdere uitwisseling van informatie op beleidsnivo belangrijk is in de verdere inrichting en ontwikkeling van een publiek-private omgeving waarin renewables en offshore wind een maximale bijdrage leveren aan het energievraagstuk. Besproken is dan ook om vervolgactiviteiten organiseren, hetzij los of in een groter verband.

Bronnen

(1)  Zie artikel “Halen, brengen en ontwikkelen: Japan missie energie en offshore wind”, Rob Stroeks en Steven Blom, 12 december 2014 (op RVO site en deze blog)

(2)  Zie artikel “Succesvolle kennismissie renewable offshore energy naar Japan”, Rob Stroeks, 3 juli 2013 (op RVO site en deze blog)

(3)  Zie bijlage voor presentatie van de heer Atsushi Kodaka, METI – “Renewable Energy Policy and Offshore Wind in Japan

(4)  Zie bijlage voor presentatie van de heer Mr. Sakae Yoshida, Cabinet Secretariat – “Basic Ocean Policy

(5)  Zie bijlage voor presentatie van de heer Mr. Toshiyuki Onuma, MLIT – “Measures on the realization of the use of marine renewable energy

(6)  Presentatie van de heer Sho Nakamura, Ministerie van Milieu – “Actions to promote wind-power plant

[streamer]

Het uitwisselen van beleidsinformatie is cruciaal in het smeden van samenwerking voor ontwikkeling op gebied van offshore wind.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
This entry was posted in Energy, Netherlands Innovation Network Tokyo Activities, Water and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.